Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Sigurim i përgjegjësive ndaj palëve të treta

 

Një element kyc të cilin ne u rekomandojmë të merrni në konsideratë, për të miren e biznesit tuaj, është përgjëgjësia e biznesit tuaj në bazë të ligjit, dëmeve te shkaktuara pa dashje palëve të treta, punëtorëve, aksionarëve dhe partnerëve afarist etj, të lidhura ngushtë me aktivitetet e biznesit tuaj.

Veprimet tona shpeshherë të paqellimshme mund të afektojnë të tjerët në një mënyrë negative. Është e rëndësishme që ju të keni një policë sigurimi të tillë e cila ju jep mbrojtje financiare  në rast se ju jeni përgjegjes për lëndime trupore apo dëmtime materiale të shkaktuara palëve të treta.