Për cfarë lloj të sigurimit jeni të interesuar

Sigurimi i Pasurisë

 

Zhvillimi I biznesit tuaj mund të influencohet nga rreziqe të ndryshme të cilat mund të ndikojnë në pasurinë tuaj (objektet, të mirat materiale, makineritë, etj.) për të cilat ne ju rekomandojmë dhe ndërmjetësojmë polica te sigurimit.

  • Sigurimi nga Zjarri dhe rreziqe shtesë(katastrofat natyrore, vjedhja, etj)
  • Sigurimi I objekteve / objekteve në ndërtim,
  • Sigurimi I punonjësve gjatë ndërtimit,
  • Sigurimi nga ndërprerja e biznesit, si pasojë e një rreziku të mbuluar etj.